Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 12.5.2021
1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1 Obchodní firma/Název
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
1.2 Právní forma
Společnost s ručením omezeným
1.3 Sídlo
Tleskačova 1329 / 16
32300 Plzeň
Česká republika
1.4 IČO
49196375
1.5Statutární orgán
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členůFunkce ve statutárním orgánu
Ing. Tomáš Hájek jednatel
Ing. Pavel Rusnok jednatel
Jan Rusnok jednatel
Způsob a rozsah jednání
Za společnost jednají jednatelé každý z nich samostatně.
1.6Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Jméno a příjmení osobyPrávní titul jednání jménem nebo za dodavateleZpůsob a rozsah jednání
Ing. Karel Bureš prokuristaProkurista se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj vlastnoruční podpis.
2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 zákona, že:
 • § 53 odst. 1 písm. a)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. b)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. c)
  v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
 • § 53 odst. 1 písm.d)
  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 • § 53 odst. 1 písm.e)
  není v likvidaci,
 • § 53 odst. 1 písm. f)
  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. g)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. h)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. i)
  nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
 • § 53 odst. 1 písm. j)
  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 • § 53 odst. 1 písm. k)
  nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
 • § 53 odst. 1 písm. l)
  nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:
Výpisem z obchodního rejstříku
3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:
Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory činnosti Datum vystavení Datum platnosti
Živnostenský list 340705-61278-02 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Činnost realitní kanceláře
26.2.2001
Živnostenský list 340705-60384-02 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
26.2.2001
Živnostenský list 310009-51199-01 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Provádění zemních prací pomocí mechanizačních prostředků
26.2.2001
Živnostenský list 310009-11532000 Magistrát města Plzně Geologické práce
6.3.2001
Živnostenský list 310009-51299 Magistrát města Plzně Projektová činnost ve výstavbě
6.3.2001
Živnostenský list 340705-61279-02 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Činnost ekonomických a organizačních poradců
26.2.2001
Živnostenský list 310009-56399-01 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Výsadba, úprava a ošetřování zeleně
26.2.2001
Živnostenský list 310009-51399 Magistrát města Plzně Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
6.3.2001
Živnostenský list 340705-61280-02 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Obstaravatelská činnost (s výjimkou obstarávání zaměstnání) v obchodní činnosti (zprostředkování obchodu a zakázek)
26.2.2001
Živnostenský list 340500-82933 Magistrát města Plzně Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
9.3.2001
Živnostenský list 310009-166299-01 Úřad městského obvodu Plzeň 3 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
26.2.2001
Živnostenský list 340500-1140541 Magistrát města Plzně Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, hornictví a geologie
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1140535 Magistrát města Plzně Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1140538 Magistrát města Plzně Specializované stavební činnosti
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1140539 Magistrát města Plzně Inženýrská činnost v investiční výstavbě
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1140540 Magistrát města Plzně Testování, měření, analýzy a kontroly
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1140537 Magistrát města Plzně Přípravné práce pro stavby
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1140536 Magistrát města Plzně Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
18.10.2007
Živnostenský list 340500-1142420 Magistrát města Plzně Pronájem a půjčování věcí movitých
29.1.2008
Živnostenský list 340500-1142418 Magistrát města Plzně Opravy silničních vozidel
29.1.2008
Živnostenský list 340500-1142416 Magistrát města Plzně Opravy pracovních strojů
29.1.2008
3.4 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:
Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum vystavení Datum platnosti
Oprávnění Čj. SBS 35817/2017/OBÚ-06/1 k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností dle ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb. písmen a) až g) a i) a ustanovení § 3 zákona č. 61/1988 Sb. písmen a) až i) - GIS - GEOINDUSTRY, s. r. o. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 8.11.2017
4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace
Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne25.8.2004
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne16.9.2004
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne25.2.2019
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (https://www.isvz.cz). Výpis má pouze informativní charakter a nelze ho použít jako úředně ověřený výpis podle § 128 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na správce IS VZ na hot-line_isvz@asd-software.cz
12.5.2021 20:13