Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 23.4.2021
1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1 Obchodní firma/Název
WASTECH a.s.
1.2 Právní forma
Akciová společnost
1.3 Sídlo
Ostružinová 3175 / 36
10600 Praha
Česká republika
1.4 IČO
60733276
1.5Statutární orgán
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členůFunkce ve statutárním orgánu
Barbora Klimšová statutární ředitel
Způsob a rozsah jednání
Společnost zastupuje statutární ředitel.
1.6Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Jméno a příjmení osobyPrávní titul jednání jménem nebo za dodavateleZpůsob a rozsah jednání
Ing. Miloš Šivara prokurista
2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 zákona, že:
 • § 53 odst. 1 písm. a)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. b)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. c)
  v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
 • § 53 odst. 1 písm.d)
  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 • § 53 odst. 1 písm.e)
  není v likvidaci,
 • § 53 odst. 1 písm. f)
  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. g)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. h)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. i)
  nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
 • § 53 odst. 1 písm. j)
  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 • § 53 odst. 1 písm. k)
  nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
 • § 53 odst. 1 písm. l)
  nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:
Výpisem z obchodního rejstříku
3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:
Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory činnosti Datum vystavení Datum platnosti
Osvědčení č.j. OŽI/ZP/8/05/JRu Městská část Praha 10 zemědělská výroba : a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické použití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní. f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemních vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
16.2.2006
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
31.7.2015
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Geologické práce
31.7.2015
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Projektová činnost ve výstavbě
31.7.2015
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
31.7.2015
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
31.7.2015
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba strojů a zařízení
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Ubytovací služby
Velkoobchod a maloobchod
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Poskytování technických služeb
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Výroba hnojiv
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
31.7.2015
Výpis z živnostenského rejstříku Městská část Praha 10 Výroba a zpracování paliv a maziv
31.7.2015
3.4 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:
Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum vystavení Datum platnosti
Rozhodnutí 1197/2000 RNDr. Miroslav Bičík je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, inženýrská geologie, geologické práce - sanace Ministerstvo životního prostředí ČR 12.12.2000
Rozhodnutí 1887/2004 Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce - hydrogeologie, sanační geologie - RNDr. Katuše Kubíková Ministerstvo životního prostředí ČR 3.6.2004
Rozhodnutí 84341/ENV/16/4775/720/16 k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů HP 1, HP 2, HP 3, HP 12, HP 14, HP 15 - WASTECH a.s. Ministerstvo životního prostředí 4.1.2017 6.1.2022
Osvědčení o autorizaci 38372 Ing. Jan Drössler je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační ČKAIT 8.2.2017
4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace
Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne5.9.2005
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne26.4.2019
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne15.5.2017
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (https://www.isvz.cz). Výpis má pouze informativní charakter a nelze ho použít jako úředně ověřený výpis podle § 128 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na správce IS VZ na hot-line_isvz@asd-software.cz
23.4.2021 7:49