Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 23.4.2021
1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1 Obchodní firma/Název
PROCKERT & HYNEK, a.s.
1.2 Právní forma
Akciová společnost
1.3 Sídlo
Palackého 782
25263 Roztoky
Česká republika
1.4 IČO
25600559
1.5Statutární orgán
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členůFunkce ve statutárním orgánu
Ing. Libor Hynek statutární ředitel
Způsob a rozsah jednání
Osobou oprávněnou zastupovat společnost je statutární ředitel. Jedná vždy samostatně.
2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 zákona, že:
 • § 53 odst. 1 písm. a)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. b)
  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. c)
  v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
 • § 53 odst. 1 písm.d)
  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 • § 53 odst. 1 písm.e)
  není v likvidaci,
 • § 53 odst. 1 písm. f)
  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. g)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. h)
  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. i)
  nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
 • § 53 odst. 1 písm. j)
  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 • § 53 odst. 1 písm. k)
  nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
 • § 53 odst. 1 písm. l)
  nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:
Výpisem z obchodního rejstříku
3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:
Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory činnosti Datum vystavení Datum platnosti
Živnostenský list 321005-63337-00 Obecní živnostenský úřad Roztoky Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
30.5.1997
Živnostenský list 321000-11872-00 Okresní úřad Praha - západ Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
15.1.2002
Živnostenský list 321005-63336-00 Obecní živnostenský úřad Roztoky Inženýrská činnost ve stavebnictví
30.5.1997
Živnostenský list 321000-11798-00 Okresní úřad Praha - západ Projektová činnost ve výstavbě
18.6.2001
Živnostenský list 3210000-11800-00 Okresní úřad Praha - západ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
18.6.2001
Živnostenský list 321005-63335-00 Obecní živnostenský úřad Roztoky Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
30.5.1997
Živnostenský list 321000-11803-00 Okresní úřad Praha - západ Opravy silničních vozidel
28.5.2001
Živnostenský list 321000-11802-00 Okresní úřad Praha - západ Opravy ostatních dopravních prostředků
18.6.2001
Oprávnění 37480/2011/02/001 Obvodní báňský úřad v Kladně k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zákona č. 61/1988/Sb., § 3 písm. c), e), f), i)
19.12.2011
3.4 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:
Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum vystavení Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 5246 Ing. Libor Hynek je autorizovaným inženýremv oboru vodohospodářské stavby ČKAIT 4.1.1994
Osvědčení o autorizaci 21449 Ing. Libor Hynek je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb ČKAIT 12.5.1999
4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace
Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne11.6.2007
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne4.7.2007
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne25.1.2016
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (https://www.isvz.cz). Výpis má pouze informativní charakter a nelze ho použít jako úředně ověřený výpis podle § 128 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na správce IS VZ na hot-line_isvz@asd-software.cz
23.4.2021 6:27