CZ 03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

Oddíl I: Zadavatel

I. 1) Název a adresa

Úřední název: Ministerstvo vnitra ČR
IČO: 00007064 IČO nepřiděleno
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha 7 Kód NUTS: CZ01 PSČ: 17034 Země: CZ
Kontaktní osoba: Tel.: +420 974816730
E-mail: vezak@mvcr.cz Fax:
Internetové adresy
Hlavní adresa: http://www.mvcr.cz/
Adresa profilu zadavatele: http://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis

II.1.1) Název: „Servisní podpora IS AVL MDG PEGAS“.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Hlavní kód CPV: 50332000-1
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění: Praha
II.1.3) Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční servisní podpory informačního systému (IS) poloh uživatelských objektů v hromadné radiokomunikační síti integro-vaného záchranného systému „PEGAS“ (server AVL MDG)“.
II.1.6) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek na základě rámcové smlouvy
Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)
Oznámení se týká zadání zakázky / zakázek v rámci dynamického nákupního systému (DNS)
II.1.8) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
(pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.4.00/21.09287

II.2) Rozsah veřejné zakázky

II.2.1) Celková předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3360000,00
II.2.2) Konečná hodnota veřejné zakázky
Celková konečná hodnota v Kč bez DPH:
Jedná se o jednotkovou cenu
Název jednotky:
Cena za jednotku v Kč bez DPH:

II.4) Informace o částech

II.4.1) Dělení na části
Zakázka je rozdělena na části

Oddíl III: Řízení

III.1) Popis

III.1.1) Druh řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění (dle přísl. ust. § 63 - § 66 ZoZVZ):

III.2) Hodnotící kritéria

III.2.1) Hodnotící kritéria
Nejnižší nabídková cena
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Kritérium Váha
Další informace o hodnotících kritériích:
III.2.2) Informace o elektronické aukci
Byla použita elektronická aukce

Oddíl IV: Zadání zakázky (Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)

Zakázka č. MV-102968/VZ-2018 Část zakázky č.
Název: „Servisní podpora IS AVL MDG PEGAS“.
Zakázka/část je zadaná

IV.1) Informace o nezadání zakázky

Zakázka/část nebyla zadána

IV.2) Popis části

IV.2.1) Popis části zakázky: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)

IV.2.2) Dodatečné CPV a NUTS kódy
Hlavní CPV kód: Kód NUTS:

IV.3) Zadání zakázky

IV.3.1) Datum uzavření smlouvy: 08.03.2019
IV.3.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: True
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů
IV.3.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána (Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Úřední název: Pramacom Prague spol. s r.o.
IČO: 18630782 IČO nepřiděleno
Poštovní adresa: Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6
Obec: Praha 6 Kód NUTS: CZ01 PSČ: 16000 Země: CZ
Email: Tel.: +420 226238200
Internetová adresa: (URL) www.pramacom.cz Fax:
Dodavatelem je malý či střední podnik
IV.3.4) Údaje o hodnotě zakázky / části (v Kč bez DPH)
Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 3862400,00
Jedná se o jednotkovou cenu
Název jednotky:
Cena za jednotku v Kč bez DPH:

Oddíl V: Doplňující informace

V.1) Další informace


V.2) Datum odeslání tohoto oznámení: 22.03.2019