OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Úřední název: Česká republika - Česká rozvojová agentura Identifikační číslo (je-li známo): 75123924
Poštovní adresa: Nerudova 3
Obec: Praha 1 PSČ: 11850 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa: OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, Praha 1
K rukám: Ing. Dagmar Lešnerová
Tel: +420 295565120
E-mail (je-li k dispozici): dagmar.lesnerova@otidea.cz Fax:
Internetová adresa/adresy (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.czda.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b46d95e2-735b-4694-9c47-4c1455f907c3
Elektronický přístup k informacím (URL):
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b46d95e2-735b-4694-9c47-4c1455f907c3
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):

Další informace lze získat:
jinde: vyplňte prosím přílohu A.I
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
jinde: vyplňte prosím přílohu A.II
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány:
jinde: vyplňte prosím přílohu A.III

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI/ČINNOSTÍ

Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek Jiný: Zahraniční rozvojová spolupráce
Veřejný zadavatel nakupuje jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne


ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS

II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění (vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá předmětu zakázky)
Služby
27 - Jiné služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Gruzie a Česká republika
Kód NUTS: CZZZZ, CZ0
II.1.3) Toto oznámení se týká (ve vhodných případech)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (ve vhodných případech)

Počet účastníků rámcové smlouvy:
nebo nejvyšší předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy
v letech:
nebo měsících:
Důvod překročení čtyřleté platnosti rámcové smlouvy:
Celková předpokládaná hodnota zakázek pro celou dobu platnosti rámcové smlouvy (ve vhodných případech pouze číselné údaje)
Odhadovaná hodnota bez DPH:
nebo rozsah mezi a
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (uveďte pokud je to možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky
Cílem projektu je posílení legislativně-technických kapacit Gruzie v oblasti „prevence závažných havárií“ – „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). Přípravou legislativního rámce a posílením implementačních kapacit gruzínských institucí v oblasti MAP dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí systémové řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents). V rámci plnění veřejné zakázky proběhne zmapování stávající platné legislativy a databází k MAP v Gruzii, zmapování kompetencí a činnosti jednotlivých úřadů aktivních v oblasti MAP v Gruzii, vypracování seznamu doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními MEAs (multilaterálními environmentálními úmluvami, zejm. UNECE TEIA - Transboundary Effects of Industrial Accidents Convention), zpracování návrhu zákona MAP a vypracování návrhu metodik MAP a inspekčních postupů MAP v průmyslových podnicích. Dále budou zpracovány metodiky vzorkování, dodáno základní vzorkovací a analytické vybavení a proběhne školení školitelů vzorkování a inspekčních postupů MAP a školení školitelů pro oblast implementace metodických pokynů MAP.


II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět 71313000-5    
Další předměty 71600000-4    
80510000-2    
   
   
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): Ano
II.1.8) Rozdělení zakázky na části (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí): Ne
Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro:
II.1.9) Budou přijímány varianty? Ne

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY

II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí):
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 9 500 000.00 CZK
nebo rozsah: mezi a
II.2.2) Opce (ve vhodných případech): Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:

Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny (ode dne zadání zakázky):
v měsících: nebo dnech:
Počet možných obnovení (je-li to možné):
nebo rozsah: od do
Pokud je znám, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky (ode dne zadání zakázky):
v měsících: nebo dnech:

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ

V měsících (ode dne zadání zakázky): nebo dnech (ode dne zadání zakázky):
nebo datum zahájení:
datum dokončení:


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE

III.1.1) Požadované zálohy a záruky (ve vhodných případech)
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (ve vhodných případech)
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá (ve vhodných případech): Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ.Dodavatel předloží čestné prohlášení, v rámci kterého musí být proveden výčet jednotlivých písmen § 53 odst. 1 ZVZ včetně jejich plné textace, tj. písmeno c) až e), f) (ve vztahu ke spotřební dani), g), i) až k). K doložení základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ doloží uchazeč ve své nabídce výpis z evidence rejstříku trestů od členů statutárního orgánu, kterých se tento kvalifikační předpoklad týká a z evidence rejstříku trestů právnických osob, pokud je právnickou osobou. K doložení základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ doloží uchazeč ve své nabídce potvrzení příslušného finančního úřadu. K doložení základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ doloží uchazeč ve své nabídce potvrzení příslušného orgánu či instituce. Doklady a dokumenty nutné k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) ZVZ pro tuto veřejnou zakázku budou prokázány následujícím způsobem a dle níže uvedených požadavků:k § 54 písm. a) ZVZ – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. k § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - testování, měření, analýzy, kontroly - geologické práce
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných reforem (ve vhodných případech):
Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.


III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů – § 56 odst. 2 ZVZ a § 56 odst. 4, 5 ZVZ: Doklady a dokumenty nutné k prokázání technických kvalifikačních předpokladů pro tuto veřejnou zakázku budou prokázány následujícím způsobem a dle níže uvedených požadavků:k § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ – seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech týkajících se obdobných projektů viz níže uvedená specifikace Zadavatel pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje doložení:1.jedné služby týkající se vytváření legislativy, metodik a metodických pokynů nebo dalších normativních nástrojů v kontextu zákona č. 59/2006 Sb., přičemž hodnota této služby musí být vyšší než 0,5 mil. Kč 2.jedné služby týkající se plnění požadavků v oblasti implementace zákona č. 59/2006 Sb., u provozovatelů nebo povinných osob, přičemž hodnota této služby musí být vyšší než 100 tis. Kč 3.jedné služby zahrnující transfer know-how v oblasti životního prostředí do zahraničí (školení, praktické ukázky vzorkování, podpora místních kapacit, apod.), přičemž hodnota této služby musí být vyšší než 0,5 mil. Kč. Další inormace jsou uvedeny v bodě VI.3) Další informace.
Minimální úroveň případně požadovaných reforem (ve vhodných případech):
Zadavatel uzná službu (zakázku), která byla ukončena v požadovaném období, nebo službu, která byla započata v požadovaném období, ale doposud nebyla ukončena, přičemž musí být jednoznačně zřejmé, že požadovaný finanční objem byl prokazatelně splněn.V seznamu bude uveden rozsah služeb a doba poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být:1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Další informace jsou uvedeny v oddíle VI.3
III.2.4) Vyhrazené zakázky (ve vhodných případech):
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám:
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání:

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY

III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: Ne


ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ

IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Zájemci již byli vybráni (v případě jednacího řízení):
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců:
NEBO předpokládaný minimální počet:
a, případně, maximální počet:
Kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu (jednací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek: Ne

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka
Kritéria uvedená v zadávací dokumentaci
Kritéria Váha Kritéria Váha
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
IV.2.2) Byla použita elektronická aukce? Ne
Pokud ano, uveďte další informace o elektronické aukci (ve vhodných případech):


IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (ve vhodných případech)
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky: Ano
Číslo oznámení v Úř. věst.: 2014/S 097-169550 ze dne 21.05.2014
Číslo oznámení v Úř. věst.: ze dne
Číslo oznámení v Úř. věst.: ze dne
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS) nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 22.09.2014 Čas: 10:00:00
Dokumentace za úplatu: Ne
Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje):
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 22.09.2014 Čas: 10:00:00
IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo)
(v případě omezeného a jednacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum:
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
CS
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřené řízení)
Do:
NEBO doba trvání v měsících: 6
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro doručení nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22.09.2014 Čas: 10:00:00
Místo (ve vhodných případech): OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (ve vhodných případech): Ano
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek.


ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU (ve vhodných případech): Ne
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ: Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (ve vhodných případech)
k § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ – jmenným přehledem členů realizačního týmu s uvedením odborné kvalifikace a osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání odpovědných osob za plnění veřejné zakázky, tj. seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam techniků bude obsahovat minimálně tyto odpovědné osoby: • Vedoucí realizačního týmu - 1 osoba s VŠ vzděláním přírodovědného, technologického nebo technického charakteru, s min. 10 letou zkušeností v oblasti prevence závažných havárií z toho min. 3 letou zkušeností s vedením projektů v oblasti prevence závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb., SEVESO) • Člen realizačního týmu – 1osoba s VŠ vzděláním přírodovědného, technologického nebo technického charakteru, s min. 5 letou zkušeností v oblasti prevence závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb., SEVESO) • Člen realizačního týmu – 1 osoba VŠ se zaměřením na environmentální problematiku s min. 5 letou zkušeností v oboru, – expert na environmentální legislativu s prokazatelnými zkušenostmi s projekty v rámci mezinárodní spolupráce a s přípravou legislativního rámce • Člen realizačního týmu - 1 geolog, osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 3 roky držitel osvědčení Ministerstva životního prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, vydané podle vyhl. č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pro obor hydrogeologie, dle § 2 písm. c) vyhlášky v návaznosti na zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů • Člen realizačního týmu - 1 vzorkař, držitel certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod vydaného Českou společností pro jakost, nebo certifikát podobného relevantního zaměření, s prokazatelnými znalostmi a zkušenostmi s přípravou, prováděním a vyhodnocováním odběru vzorků podzemní vody a zemin pro účely monitoringu a průzkumu znečištění a s prokazatelnými zkušenostmi s vedením praktického školení v oblasti vzorkování. • Min. 1 odpovědná osoba musí hovořit česky v kombinaci s angličtinou • Min. 1 odpovědná osoba musí hovořit česky v kombinaci s ruštinou • Min. 1 odpovědná osoby musí mít zkušenost s realizací projektů v rozvojových zemích . U každé osoby v Seznamu techniků bude uvedeno, za kterou aktivitu tato osoba odpovídá a který výše uvedený kvalifikační požadavek tato osoba plní! Jedna osoba může plnit i více bodů. Požaduje se, aby se tyto osoby také přímo osobně podílely na plnění zakázky v Gruzii. Každý z členů realizačního týmu, kterým uchazeč prokazuje splnění výše stanovených kvalifikačních kritérií, v rámci uvedeného přehledu vždy předloží: • osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání, o odborné způsobilosti, či akreditaci dle požadavků specifikovaných výše • podepsaný strukturovaný životopis; z životopisu musí u všech členů realizačního týmu, jimiž uchazeč prokazuje výše stanovené kvalifikační předpoklady, vyplývat následující skutečnosti: • jméno a příjmení včetně funkce na plnění předmětu této veřejné zakázky • vzdělání a celkové zkušenosti v oboru vztahující se k předmětu plnění, • účast na realizaci referenčních zakázek odpovídajících svým charakterem této veřejné zakázce v období posledních tří let • uvedení v jakém vztahu je člen realizačního týmu k uchazeči • souhlas s účastí na plnění veřejné zakázky a vlastnoruční podpis Uchazeč doplní popis realizačního týmu také do projektového dokumentu (příloha č. 2 ZD) do kapitoly 7.8 „Management a organizace”. Zároveň v projektovém dokumentu doplní v kapitole 5.3. ke každé aktivitě osobu zodpovědnou za její realizaci a jejího zástupce.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 60156 Stát: CZ
E-mail: posta@compet.cz Tel: +420 542161233
Internetová adresa (URL): http://www.compet.cz Fax: +420 542167115
Subjekt odpovědný za mediační řízení (ve vhodných případech)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ: Stát:
E-mail: Tel:
Internetová adresa (URL): Fax:
VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 nebo podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚHOS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚHOS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 60156 Stát: CZ
E-mail: posta@compet.cz Tel:
Internetová adresa (URL): Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 24.07.2014


PŘÍLOHA A: DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název: OTIDEA a.s. Identifikační číslo (je-li známo): 27142442
Poštovní adresa: Václavské náměstí 11
Obec: Praha PSČ: 110 00 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa:
K rukám: Ing. Dagmar Lešnerová
Tel: +420 295565120
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (VČETNĚ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU)

Úřední název: OTIDEA a.s. Identifikační číslo (je-li známo): 27142442
Poštovní adresa: Václavské náměstí 11
Obec: Praha PSČ: 110 00 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa:
K rukám: Ing. Dagmar Lešnerová
Tel: +420 295565120
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název: OTIDEA a.s. Identifikační číslo (je-li známo):
Poštovní adresa: Václavské náměstí 11
Obec: Praha PSČ: 110 00 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa:
K rukám: Ing. Dagmar Lešnerová
Tel: +420 295565120
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz Fax:
Internetová adresa (URL):