OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH INFORMACÍ

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA

Úřední název: Obec Třebíz Identifikační číslo (je-li známo): 00235024
Poštovní adresa: Třebíz 57
Obec: Třebíz PSČ: 273 75 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa: Třebíz 57
K rukám: Ing. Ladislav Kozák, starosta
Tel: +420 314314457
E-mail (je-li k dispozici): obec@trebiz.cz Fax:
Internetová adresa/adresy (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.trebiz.cz/cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):

Další informace lze získat:
jinde: vyplňte prosím přílohu A.I

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI/ČINNOSTÍ

Regionální či místní orgán Služby pro širokou veřejnost
Veřejný zadavatel nakupuje jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne


ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY (STAVEBNÍ PRÁCE)

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Splašková kanalizace v obci Třebíz
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PLNĚNÍ
Hlavní místo plnění: kú. Třebíz, Třebíz okres Kladno

Kód NUTS: CZ020
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: Ne
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace v obci Třebíz. Projekt řeší stavbu splaškové kanalizace v obci Třebíz včetně dvou čerpacích stanic ČS-1, ČS-2, pro dopravu splašků přes terénní horizonty. Napojení ČS bude řešeno elektropřípojkami z distribučních rozvodů v obci. Stavba kanalizace je navržena tak, aby splňovala možnost napojení přilehlých stavebních parcel. Výstavba kanalizačního řadu, šachet a čerpacích stanic bude probíhat většinou v komunikacích, v komunikačních krajnicích a zelených pásech podél silničních těles. Splašková kanalizace v obci bude gravitační s úsekem výtlaků a tlakové kanalizace vedené z obce na ČOV do Hořešovic (samostatná stavba). Tím odpadnou běžné problémy s drobnými znečišťovateli. Na této ČOV budou čištěny i splašky z obcí Hořešovičky a Hořešovice. V obci Třebíz je současně vedena dešťová kanalizace, vodovodní řady, ntl. plynovod telekomunikační kabely místní a dálkové sítě a el. kabely 0.4 a 22 kV. Dále budou trasy křížit nadzemní vedení NN. Kanalizace (výtlak z ČS1) bude 1x křížit vodoteč – Zlonický potok v tělese komunikace – nad potokem. Obec Třebíz bude odkanalizována do ČS-1 převážně gravitačním způsobem. Menší část níže položeného úseku bude přečerpáván do nejbližší šachty s gravitační kanalizací. Jedná se o čerpací stanici ČS-2. Kanalizační přípojky nejsou předmětem této veřejné zakázky, budou řešeny samostatným projektem. V tomto projektu jsou však vyznačena místa odboček a šachty na kanalizaci pro napojení domovních přípojek. Novou technickou infrastrukturou související s výstavbou kanalizační sítě budou pouze nové elektropřípojky NN k čerpacím stanicím výtlakové části stok. Stávající dopravní infrastruktura nebude novou výstavbou ovlivněna a zůstane ve stejném rozsahu a stavu. Lze předpokládat, že v rámci realizace stavby bude nutné po vytyčení inženýrských sítí některé polohy kanalizačních šachet upravit dle možností kvůli uložení stávajících IS a jejich ochranným pásmům. Tuto možnost změny musí zhotovitel respektovat a předpokládat před objednáním výroby kanalizačních šachet. Součástí předmětu plnění je dále dokumentace skutečného provedení díla a kanalizačního řádu stokové sítě, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR rámci programu 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu stavebních prací bez DPH (pouze číselné údaje):
CZK
nebo rozsah: mezi a
Rozdělení zakázky na části (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí): Ne
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět 45000000-7    
Další předměty 45231300-8    
   
   
   
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum (je-li známo) zahájení zadávacího řízení: 28.06.2015
Doba trvání (ode dne zadání zakázky) v měsících:
nebo dnech:
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
zahájení stavebních prací: 01.10.2015
dokončení stavebních prací: 30.12.2016
II.7) NA ZAKÁZKU SE VZTAHUJE DOHODA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA): Ano
II.8) DALŠÍ INFORMACE (ve vhodných případech) 1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Výstavbou splaškové kanalizace v obci Třebíz dojde v dané lokalitě ke zlepšení čištění odpadních vod a tím zlepšení životního prostředí a zvýšení životní úrovně občanů v obci. Stavba splaškové kanalizace je koncipována tak, aby současně vytvořila podmínky pro rozvoj obce. Splašková kanalizace je navrhována důsledně jako oddílná, vodotěsná a v maximální míře gravitační. 2. Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace v obci Třebíz. Projekt řeší stavbu splaškové kanalizace v obci Třebíz včetně dvou čerpacích stanic ČS-1, ČS-2, pro dopravu splašků přes terénní horizonty. Napojení ČS bude řešeno elektropřípojkami z distribučních rozvodů v obci. Stavba kanalizace je navržena tak, aby splňovala možnost napojení přilehlých stavebních parcel. Výstavba kanalizačního řadu, šachet a čerpacích stanic bude probíhat většinou v komunikacích, v komunikačních krajnicích a zelených pásech podél silničních těles. Splašková kanalizace v obci bude gravitační s úsekem výtlaků a tlakové kanalizace vedené z obce na ČOV do Hořešovic (samostatná stavba). Tím odpadnou běžné problémy s drobnými znečišťovateli. Na této ČOV budou čištěny i splašky z obcí Hořešovičky a Hořešovice. V obci Třebíz je současně vedena dešťová kanalizace, vodovodní řady, ntl. plynovod telekomunikační kabely místní a dálkové sítě a el. kabely 0.4 a 22 kV. Dále budou trasy křížit nadzemní vedení NN. Kanalizace (výtlak z ČS1) bude 1x křížit vodoteč – Zlonický potok v tělese komunikace – nad potokem. Obec Třebíz bude odkanalizována do ČS-1 převážně gravitačním způsobem. Menší část níže položeného úseku bude přečerpáván do nejbližší šachty s gravitační kanalizací. Jedná se o čerpací stanici ČS-2. Kanalizační přípojky nejsou předmětem této veřejné zakázky, budou řešeny samostatným projektem. V tomto projektu jsou však vyznačena místa odboček a šachty na kanalizaci pro napojení domovních přípojek. Novou technickou infrastrukturou související s výstavbou kanalizační sítě budou pouze nové elektropřípojky NN k čerpacím stanicím výtlakové části stok. Stávající dopravní infrastruktura nebude novou výstavbou ovlivněna a zůstane ve stejném rozsahu a stavu. Lze předpokládat, že v rámci realizace stavby bude nutné po vytyčení inženýrských sítí některé polohy kanalizačních šachet upravit dle možností kvůli uložení stávajících IS a jejich ochranným pásmům. Tuto možnost změny musí zhotovitel respektovat a předpokládat před objednáním výroby kanalizačních šachet. Součástí předmětu plnění je dále dokumentace skutečného provedení díla a kanalizačního řádu stokové sítě, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR rámci programu 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací". 3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: V případě, že by stavba splaškové kanalizace v obci Třebíz nebyla realizována, nedošlo by k výše zmíněnému zlepšení čištění odpadních vod a tím zlepšení životního prostředí, zvýšení životní úrovně občanů v obci a zároveň by nebyly vytvořeny podmínky pro rozvoj obce. 4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je: 30. 12. 2016


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1.) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1.) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují (jsou-li známy; tyto informace vyplňte pouze v případě zakázek na stavební práce):
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR rámci programu 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací". Zadavatel neposkytuje zálohu. Platby za předmět plnění budou zadavatelem uhrazeny na základě faktur vystavených uchazečem, takto: uchazeč je oprávněn vystavit zadavateli daňový doklad (dále jen „faktura“) na 90% celkové ceny předmětu plnění po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zbývajících 10% z celkové ceny předmětu plnění je uchazeč oprávněn zadavateli vyfakturovat až po úplném dokončení předmětu plnění bez drobných vad uvedených v předávacím protokolu. Splatnost faktur je smluvními stranami stanovena na 60 dní od doručení faktur zadavateli. Faktury budou uhrazeny na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí částí stavby, který bude součástí faktury.
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám:
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ: Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.2) DODATEČNÉ INFORMACE (ve vhodných případech):
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy: http://portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí: http://portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky: http://portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (ve vhodných případech)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 27.05.2015


PŘÍLOHA A: DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název: Obec Třebíz Identifikační číslo (je-li známo):
Poštovní adresa: Třebíz 57
Obec: Třebíz PSČ: 273 75 Stát: CZ
Kontaktní místo/místa: Třebíz 57
K rukám: Radek Hlaváč
Tel: +420 720677542
E-mail: rp7sro@gmail.com Fax:
Internetová adresa (URL): http://www.trebiz.cz/cz/

II) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název: Identifikační číslo (je-li známo):
Poštovní adresa:
Obec: PSČ: Stát:
Kontaktní místo/místa:
K rukám:
Tel:
E-mail: Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název: Identifikační číslo (je-li známo):
Poštovní adresa:
Obec: PSČ: Stát:
Kontaktní místo/místa:
K rukám:
Tel:
E-mail: Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ STRÁNKA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název: Identifikační číslo (je-li známo):
Poštovní adresa:
Obec: PSČ: Stát:
Kontaktní místo/místa:
K rukám:
Tel:
E-mail: Fax:
Internetová adresa (URL):