Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Úvodem

Informační systém o veřejných zakázkách zajistil v souladu s požadavky „Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí“ přístup k evidovaným údajům ve formě otevřených dat, dříve nabízené XLS tvary dat týkající se veřejných zakázek z Věstníku veřejných zakázek a z elektronických tržišť jsou nyní rozšířeny o XML tvar, který je nyní přímo použitelný externími aplikacemi. Více informací je uvedeno v Části Statistiky -> OpenData.

Prohlášení o GDPR

Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen Informační systém) je ve smyslu ustanovení § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) funkce v následujících oblastech:

Uveřejňování  (§ 212 zákona č. 134/2016 Sb.), v této části je uveden odkaz na Věstník veřejných zakázek, který je spravován vybraným koncesionářem - NESS Czech s.r.o., zajišťující uveřejnění odpovídajících informací z formulářů k veřejným zakázkám a které jsou povinni zadavatelé uveřejnit v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a související  vyhláškou o uveřejnění vyhlášení .
Seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 zákona č. 134/2016 Sb.), do tohoto seznamu uvádí MMR dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost). Současně je v této části k dispozici seznam kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb., jehož platnost je stanovena přechodným ustanovením (§ 276 odst. 3) nového zákona. V rámci seznamu dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici Vyhledávač prostřednictvím kterého lze vyhledat kvalifikované dodavatele. Dále je k dispozici Věstník uvádějící seznam kvalifikovaných dodavatelů zapsaných do seznamu v zadaném časovém období a současně je zde možné požádat o informativní i úřední Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů připraveného podle § 128 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí seznamu kvalifikovaných dodavatelů jsou příslušné metodické pokyny .

Seznam systémů certifikovaných dodavatelů (§ 233-240 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v této části obdobně jako u SKD je k dispozici Vyhledávač, Věstník a metodická podpora pro SSCD . MMR zde informuje o stávajících platných systémech certifikovaných dodavatelů, prostřednictvím kterých je možné dodavatelem prokázat splnění kvalifikace nebo její části v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek.
Statistické výstupy o veřejných zakázkách slouží k prezentování souhrnných statistických sestav, které se týkají údajů o veřejných zakázkách a koncesích. Samostatně jsou zde uváděny základní informace o veřejných zakázkách podaných dle zákona č. 137/2006 Sb. A dle zákona č. 139/2006 Sb.
Rejstřík koncesních smluv (§ 32 zákona č. 139/2006 Sb.), tento subsystém veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv, a to po celou dobu platnosti těchto smluv. Součástí tohoto subsystému je, stejně jako v předchozích případech, Vyhledávač a Věstník , který informuje o uzavřených koncesních smlouvách v odpovídajícím období. Jedná se o koncesní smlouvy uzavřené dle právní úpravy (koncesního zákona) účinné do 30. září 2016.

Pro usnadnění práce uživatelů je Informační systém doplněn o příslušnou metodickou podporu. Samostatně je pak uživatelům k dispozici část informující o používaných klasifikacích a číselnících v oblasti veřejných zakázek a koncesí, kde je možné snadno vyhledávat potřebné kódy v aktuální databázi klasifikací a číselníků nebo stáhnout daný číselník ve formátu XLS. Podrobné komplexní informace k veřejným zakázkám a koncesím lze nalézt na portálu veřejných zakázek a koncesí.


Veškeré veřejně přístupné informace v Informačním systému o veřejných zakázkách jsou k dispozici bez nutnosti předchozí registrace. Registrovaným uživatelům je navíc umožněno:
zaslat žádost o zápis/změnu zápisu/vyřazení do/v/z Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.